Allt inom bergsborrning
och markentreprenad

Avancerad borrning - Bergsprängning - Grundläggning

Allt inom bergsborrning
och markentreprenad

Avancerad borrning - Bergsprängning - Grundläggning

Specialisten på brunnsborrning i Stockholm

Behöver du hjälp med brunnsborrning i Stockholm? Då ska du kontakta oss! Vi är specialister på brunnsborrning och andra markanläggningstjänster och har lång erfarenhet av branschen.

Vi är erfarna och Sitac-certifierade borrare av brunnar och utför brunnsborrning i hela Stockholm på kontinuerlig basis. Vi tar hand om hela ditt projekt från planering och projektering till utförande och installation. Allt sker enligt svensk standard och vi följer alla de riktlinjer (SGU) som finns för brunnsborrning så att våra kunder kan känna sig trygga med dricksvattnet. 

En bergsborrad dricksvattenbrunn innebär djup och avancerad borrning vilket kräver både goda kunskaper i geologi och starka maskiner. Vi har det som behövs för att genomföra en lyckad brunnsborrning i Stockholm.

Kontakta oss idag om du vill ha hjälp med brunnsborrning eller någon annan typ av markarbete!

Vi gör hela jobbet

Vi använder oss endast av moderna maskiner och den senaste tekniken på marknaden. Alla våra medarbetare har flera års yrkeserfarenhet och företaget är självklart certifierat för brunnsborrning. Vi har erfarenhet av  en rad olika områden såsom för vatten, markarbeten eller energiborrning.

Genom att välja oss får du en helhetslösning där ett och samma företag utför alla delar av arbetet. Det är en extra trygghet för våra kunder, då vi kan lämna garantier på hela arbetet.

En extra trygghet för dig som kund är att att vi är medlemmar i Geotec, landets största sammanslutning av fristående borrentreprenörer. 

Bergsborrad brunn för dricksvatten

Om du bygger ett hus på en fastighet som inte är kopplad till det kommunala vattennätet kommer du att behöver en egen brunn. Att borra en brunn är något som kräver kunskap om hur grundvattnet rör sig i marken, och dessutom tillgång till rätt utrustning.

En modern dricksvattenbrunn är för det mesta bergsborrad. Till skillnad från en grävd brunn löper vattnet i en bergsborrad brunn ingen risk att drabbas av föroreningar från till exempel regn, avlopp eller kemikalier från jordbruk. Genom att gå ner i berget utvinns vattnet från det rena, friska grundvatten som tränger fram i sprickor och porer i berget.

Energibrunn för bergvärme

En annan populär tjänst som vi tillhandahåller i Stockholm är bergsborrade energibrunnar. En energibrunn är ett djupt borrhål ner i berget i vilket man leder ner en slang med ett cirkulerande köldmedium. Köldmediet tar tillvara på den värme som finns lagrad nere i berget, och som håller samma tmeperatur året om. Därefter leds denna relativt lilla mängd värme upp till en värmeväxlare i huset som förstärker den och överför den till husets vattenburna värmesystem. Läs mer under fliken bergvärme.

Brunnsborrning – information om olika typer av brunnar

I dag finns det fyra olika huvudtyper av brunnar i Sverige:

  • Bergborrade brunnar
  • Filterbrunnar
  • Grävda brunnar
  • Rörspetsbrunnar

Vilken typ av brunn man väljer beror på en rad olika faktorer. Dels de geologiska förutsättningarna på den aktuella platsen, dels vilka krav på kvantitet och kvalitet som finns.

Här följer en kort beskrivning av de olika typerna av brunnar.

Bergborrad brunn

Vid en bergborrad brunn så är det själva berggrunden som fungerar som vattenmagasin. I de allra flesta fall så används en sänkhammarutrustning som drivs av tryckluft - metoden kombinerar både slag och rotation. Borrningen utförs i två steg. Vi tittar - kortfattat - på dessa:

  • Steg Ett: Borrningen sker genom alla jordlager ner till fast fast berg. Det vanligaste är att odexmetoden används vid denna borrning. Det innebär att foderrören sänks ner samtidigt som borrningen sker. Dessa foderrör drivs ned minst två meter in i berggrunden och gjuts därefter fast med cement. Två meter in tar bort risken för ytliga sprickor och tätningen i fråga förhindrar vatten från att tränga in i brunnen. En viktig detalj gäller borrningen genom små jorddjup. Där ökar risken för föroreningar och vikten av att foderrören placeras djupt in i berget är stor. Sex meter är den vedertagna standard gällande avstånd från foderrör till markytan.

  • Steg Två: Borrningen sker genom berggrund till dess att vatten funnits. Detta borrhål är det som kommer att fungera som brunnen. Vanliga dimensioner - borrhålets diameter kan variera - är bland annat: 4.5”, 5.5” och 6.5”.

Filterbrunn

Filterbrunnar anläggs primärt för kommunala vattentäkter och sällan av privatpersoner. Detta då mängden vatten blir väldigt stor. Filterbrunnsborrning sker ofta i porösa jordlager - grus och sand exempelvis - och själva namnet härstammar från de plaströr som används - för att ta in vatten - som kallas för filter (eller sil, i vissa fall).

En filterbrunn och borrning av en sådan har två olika metoder. Dessa ska man skilja på och man brukar tala om filterbrunn med förlorat filter och en vanlig filterbrunn. Så här går respektive borrning till:

Filterbrunn med förlorat filter: Först borras foderrören ner till ett lämpligt djup och därefter så först endast ett slitsat filterrör ner - varpå man sedan lyfter upp stålfoderrören. Det frilägger filtret. Filtret har en gummikrage som förhindrar att finare material tränger in mellan foder och filter. Som vid brunnsborrning så är odexmetoden användbar.

Filterbrunn: Skillnaden mellan ovan nämnda procedur är att man använder ett filter - en sil - som är ihopsvetsad med foderrören och som når hela vägen ovan markytan. Foderrören i fråga dras sedan upp helt. Handlar det om stora filterdimensioner så är den här metodiken absolut vanligast.

Rörspetsbrunn

En ovanlig brunnsvariant som består av ett rör med perforerad spets som körs ned i lagren. Ett fåtal entreprenörer utför brunnsborrning av detta slag.

En rörspetsbrunn består av ett rör som i sin spets har en perforerad spets i botten - den slås ned i vattenförande lager. Normalt handlat det, gällande det senare, om sand eller grus. Rören i fråga har normalt en dimension om 2- eller 3”. En rörspetsbrunn är relativt ovanlig. Den används normalt endast vid tillfällen då grundvattnet inte ligger djupare än 5- 6 meter under marknivån. När sugpump är det enda alternativet att hämta upp vatten så skapas svårigheter.

För borrning av den här speciella brunnskonstruktionen är det absolut gehör som gäller. Misstag är vanligt förekommande - och kostsamma - och det är få entreprenörer som har den kunskap som krävs för att lyckas. Det gör också att valmöjligheten är begränsad gällande rörspetsbrunn och val av entreprenör. Ska en sådan borras så måste kunskapen finnas: Valet av partner får inte ske utan vidare, djupare undersökning.

Grävd brunn

En grävd brunn förutsätter att det finns grundvattenförande jordlager. Detta på en lämplig nivå om fem-sex meter. Ett högre djup försvårar arbetet för en grävmaskin. En grävd brunn utsätts för yttre påverkan - avlopp, sur nederbörd, jordbruk etc - och detta innebär att skydd måste finnas. Likaså spelar också placeringen av brunnen en extremt viktig roll.

En grävd brunn kan vara en fördelaktig lösning om det finns gynnsamma förhållanden. Vattnet i en grävd brunn är ofta av bättre kvalitet då mindre mängder av exempelvis metaller, radon, uran och salt kan uppmätas i jämförelse med exempelvis en bergborrad brunn. Viktigast är att man först säkerställer att det finns vatten: annars hamnar man i den prekära situationen att man A) har en söndergrävd tomt och B) inget vatten att tillgå.

Att gräva en brunn är något som många väljer att göra på egen hand. Det har skett en minimal utveckling inom området och därför så finns det få regler och rekommendationer att förhålla sig till. Det man bör tänka på är att det alltid finns en risk i att vattnet sinar i samband med torrare perioder. Detta gäller i allra högsta grad om marken är av morän och brunnen i fråga är grund.

Ett familjeföretag i andra generationen

Borrspecialisten är ett familjeföretag som är inne på vår andra generation. Med tiden har vi knutit till oss de bästa och mest erfarna borrteknikerna och markanläggningsexperterna i Stockholmsområdet och kan nu erbjuda en lång rad tjänster inom borrning, sprängning och markentreprenad.

Hos oss får du alltid ett gott bemötande och snabb service när du kontaktar oss för en offert. Väljer du att anlita oss för ett arbete så ser vi till att hålla en löpande och tydlig kommunikation med dig under hela processen. Vi är ett företag som vill växa genom nöjda kunder, och ser gärna att du blir en av dem. Varmt välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med brunnsborrning eller någon annan typ av markarbete i Stockholm!

Kvalificerad brunnsborrning i Stockholm